ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 วงเงินงบประมาณ 490,279.42 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

วงเงินรวมทั้งสิ้น 490279.42 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

ลงเมื่อวันที่ 01/10/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1