ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน) วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ชนะราคา

จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ อุปกรณ์

และอาคารสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 6 เดือน 

ผู้ชนะราคา นายเอกลักษณ์ ทาอินทร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1