ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน) วงเงินงบประมาณ 100,500.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 6 เดือน 

ผู้ชนะราคา บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด 

จำนวนเงิน 100,500  บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1