ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 27
    ต.ค. 2563
    ศภ.1 กสอ. โชว์ผลสำเร็จ ผลักดัน 15 สถานประกอบการ ขอรับรองมาตรฐานสู่สากล

            วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดกิจกรรม “ยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางและสมุนไพร (International Standard)” ภายใต้โครงการ 7 วิธีดีพร้อมพลิกวิกฤต COVID – 19  โดยมีนางสาวสุธีรา   ตะริโย ผกธ.ศภ.1 กสอ. กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และมี ผกง.ศภ.1 กสอ. ผกช.ศภ.1 กสอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว         กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 7 วิธีดีพร้อมพลิกวิกฤต COVID – 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดำเนินการขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานการตลาดสู่สากลให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง          กิจกรรมดังกล่าว มีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 15 กิจการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจำนวน 8 Man-day ซึ่งแบ่งตามความต้องการของการขอรับรองระบบมาตรฐาน เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ระบบมาตรฐาน HALAL จำนวน 7 กิจการ  2) ระบบมาตรฐาน GMP- ASEAN จำนวน 5 กิจการ และ3) ระบบมาตรฐาน ISO 22716 จำนวน 3 กิจการ        โดยผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้ สถานประกอบการผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน Halal แล้วจำนวน 7 กิจการได้แก่         1) บริษัท ริง ปาย พอเพียง จำกัด         2) บริษัท วริษา เฮิร์บ จำกัด         3) นันธิชา ฟาร์ม         4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูดินออร์แกนิกเฮิร์บ         5) บริษัท สยามบีฟาร์ม จำกัด         6) บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด         7) บริษัท เฮอบัล-สตูดิโอ จำกัด สถานประกอบการผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GMP-ASEN จำนวน 1 กิจการ คือ บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด สถานประกอบการมีกำหนดตรวจประเมินในเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 1 กิจการ คือ บริษัท เอส.ที.ดี เมติกส์ จำกัด          สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 15 กิจการ 30 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่