E-BOOK

วันที่เผยแพร่ : 30/09/2019 | เผยแพร่โดย : keng

กิจกรรม Design Counseling

ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) อันจะทำให้สินค้าที่พัฒนามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นผลการดำเนินโครงการ มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน17 กิจการ สมัครเข้าร่วมโครงการ และสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ที่นำไปสู่ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องตามความต้องการของตลาดได้

ดาวน์โหลด >>> E-Book DC 2018

 

************************************************************

ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบ(Design Counseling) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northen Gift & Life Style Product Creation) มีจุดประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม (Gift & Liftstyle) และเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมฯ โดยกิจกรรมนี้จะให้คำปรึกาาแนะนำในด้านการออกแบบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบกราฟิก และด้านการออกแบบแฟชั่น ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมฯ ได้ผลผลิตจำนวน 17 ราย และต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด >>> E-Book DC 2019

 

 

E-BOOK

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ