ศภ.1 กสอ. โชว์ความสำเร็จ ในการร่วมผลักดัน ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่เผยแพร่ : 23/09/2020 | เผยแพร่โดย : keng

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการ “ยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์” โดยมีนายชาญวิทย์ เทพอุโมงค์ นวอ.ชก. กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผกธ.ศภ.1 กสอ. ผกง.ศภ.1 กสอ. และ ผกช.ศภ.1 กสอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการดังกล่าว

โครงการ “ยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบการในการขอรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อเชื่อมโยงและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงการตลาดออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ที่สอดคล้องกับตลาดในยุคปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 กิจการ โดยผู้ประกอบการทั้ง 6 กิจการ ได้รับคำปรึกษาแนะนำ ดังนี้
1. วินิจฉัยสถานประกอบการ 1 Man/day เพื่อให้รู้ว่าผู้ประกอบการแต่ละกิจการต้องการเตรียมความพร้อมในการยื่นมาตรฐานด้านใด
2. รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกตามที่ได้วินิจฉัย และตรงกับความต้องการ จำนวน 7 Man/day ต่อกิจการ
3. จัดทำฐานข้อมูล (ซอฟแวร์)
4. จัดทำคู่มือการเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. เข้ารับการฝึกอบรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Audit) และแนะนำการ Platform Medical Hub ที่สอดคล้องกับแต่ละกิจการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2563 นี้

ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ มีสถานประกอบการจำนวน 1 กิจการ สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน สผ. และได้รับการรับรองมาตรฐาน สผ. เรียบร้อยแล้ว และมี สถานประกอบการจำนวน 2 กิจการ อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองมาตรฐาน สผ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ